IN MEMORIAM S STIEN
Alle onderstaande links openen in een nieuw tabblad.
Je ziet alleen jouw audio-player. De muziek start automatisch. Wil je ondertussen de muziektekst lezen, klik dan even op het vorige tabblad. (met de titel: "Liedteksten")
Gurbe Douwsta:  As it myn tiid is
  Luister  Harkje
Hast dyn twifels oer it bestean                            
Oer al wat leit tusken komm' en gean
Wat is it plan, en hoe rint it paad
Wrom krijt d'ien de sinne en d' oar it measte
skaad

Fregest dy f, wat is myn lot
leaust yn dysels of yn in god
mar leau it meast yn dyn gefoel
En wit it libben sels jout elk syn libben doel


Kplet:
Dus as 't myn tiid is, gl net lang om my
Bin net fier fuort, 'k bliuw altyd ticht by dy
'k sit yn dyn wzen, 'k sit yn dyn bloed...
bist myn bloed
Ferjit dat nea, myn bern, dan komt grif alles goed


Ast' my dan mist, en my needich hast
sikest hldfst, ast net fierder doarst
Slt dan dyn eagen, ws even stil
sjoch yn dyn hert en wit dat ik dr wze sil

Ws ek net tryst, 't is sa't heart
dat al wa't libbet ienris stjert
Mar leau my mar, ik mien oprjocht
gjin inkeld libben, lang of koart, is om 'e nocht

Heb je twijfels over het bestaan
Over alles tussen komen en gaan
Wat is het plan, hoe loopt het pad
Waarom krijgt de een de zon en de ander de
meeste schaduw

Vraag je je af, wat is mijn lot
geloof in jezelf of in een god
maar geloof het meest in je gevoel
En weet dat het leven zelf geeft ieders leven
zijn doel

Couplet:
Dus, als het mijn tijd is, huil dan niet lang om mij
Ik ben niet ver weg, ik blijf altijd dicht bij jou
Ik zit in je wezen, ik zit in je bloed ... je bent
mijn bloed
Vergeet dat nooit, mijn kinderen, dan komt
vast alles goed

Als je mij dan mist, mij nodig hebt
zoek je houvast, als je niet verder durft
Sluit dan je ogen, wees even stil
zoek in je hart en weet dat ik er zal zijn

Wees ook niet bedroefd, het is zoals het hoort
dat alles wat leeft, eenmaal sterft
Maar geloof mij maar, ik meen het oprecht
geen enkel leven, lang of kort, is voor niets

Gezina van der Zwaag:  Gabriella's Liet
Luister  Harkje
Fanf no is't libben fan my
Foar de tiid dy't ik krige op'e ierde
En myn langstme hat my hjir brocht                   
Wat ik miste en wat ik krige

Dochs is dit de wei dy't ik keas
Myn fertouwen grutter as wurden
Dat liet my in lyts stikje sjen
Fan'e himel dy't ik nea fn

Ik wol fiele dat ik libje
Alle tiid dy't ik ha
Sil ik libje eltse dei
Ik wol fiele dat ik libje
Witte dat ik wze mei

Ik koe mysels altyd wol ferstean
Dy gedachten liet ik mar sliepe
'k hie miskien wol gjin oare kar
As de krft om te bestean

Ik wol libje lokkich wze wa't ik bin
As in sterke frije frou
No't de dei riist t de nacht
Hjir bin ik en myn libben is fan my
en de himel dy't ik nea fn
Is my no it libben jn

Ik wol fiele dat ik libje mei

Vanaf nu is mijn leven van mij
Ik heb maar zo'n korte tijd op aarde
En mijn verlangen heeft mij hier gebracht
Alles wat mij ontbrak en alles wat ik kreeg
 
En toch is het de weg die ik koos
Mijn vertrouwen was eindeloos
Dat mij een klein stukje toonde
Van de hemel die ik nooit vond

Ik wil voelen dat ik leef
Al mijn dagen lang
ik wil leven zoals ik wil
ik wil voelen dat ik leef
Wetend dat ik goed genoeg was

Ik ben nooit mij zelf verloren
Het sliep altijd in mij
Misschien had ik nooit een keuze
Behalve dan de wil om te leven

Het enige dat ik wil is gelukkig zijn, zijn wie ik ben
Sterk zijn en vrij
de dag uit de nacht zien opkomen
Ik ben hier en mijn leven is alleen van mij
En de hemel die ik niet kon vinden
blijkt er toch te zijn

Ik wil voelen dat ik leef
Gerrit Breteler:  Lit s drom drinke
Luister  Harkje
Foar alles is in oere,                        
foar alles is in tiid.
Alles giet nei 't selde plak,
mei of snder striid.
Der is in tiid fan laitsjen
dy tiid is samar om.
In tiid om te fergriemen.
Dy krijst nea wer werom.

Alles is sa brekber.
Alles nfolslein.
Tzend wurden sprutsen
en dr is neat mei sein.

Ttsje mei de mle,
want myn leafde is as wyn.
Dyn treast en ek dyn pine,
d'r earne tusken yn.

Ld balte de dwazen,
want har wierheid makket frij.
Mar wat al te maklik wn is,
wurdt like gau wer wei.

Lit s drom drinke,
want de dei lkt nei de jn.
en leafde wurdt grif earder,
as de wierheid fn.

In libben snder wiisheid
is in libben snder ljocht.
en in libben snder leafde
is in libben om 'e nocht.

lit s drom tinke
no't it winter wurdt en kld.
Lit s drom drinke
op wat frede yn 'e wrld.

Alles is sa brekber.
alles nfolslein.
tzend wurden sprutsen
en dr is neat mei sein.

Treastige mei wurden,
kear de klde wyn.
Hoedzje s foar fallen,
tsjin better witten yn.
Voor alles is een uur,
voor alles is een tijd.
Alles gaat naar de zelfde plaats,
met of zonder strijd.
Er is een tijd van lachen,
en die tijd is zomaar voorbij.
een tijd om te verkwisten.
Die krijg je nooit meer terug.

alles is zo fragiel.
Alles is incompleet.
Duizend woorden gesproken
en daar is niets mee gezegd.

Kus met de mond,
want liefde is als de wind.
jouw troost en ook jouw pijn,
ergens er tussen in.

Luid schreeuwen de dwazen,
omdat hun waarheid vrij maakt.
Maar al te gemakkelijk gewonnen is,
is ook zo snel weer weg.

Laten we daarom drinken,
want de dag trekt naar de avond.
en de liefde wordt vast eerder,
dan de waarheid gevonden.

een leven zonder wijsheid
is een leven zonder licht.
Een leven zonder liefde
is een leven tevergeefs.

Laten we daarom denken,
nu het winter wordt en koud.
Laten we daarom drinken
op  wat vrede in de wereld.

Alles is zo breekbaar.
alles incompleet.
duizend woorden gesproken
en daar niets mee gezegd.

Getroost met woorden,
keer de koude wind.
bewaar ons voor het vallen,
tegen beter weten in.