24uurpd
foto Hessel
It libben hat gjin doel.
Wr't om giet is
das't sels in doel hast.