24uurpd
Nij op de webside
As jo hjir űnder op in link klikke, dan wurde jo nei de juste side brocht en nei it goede plak op die side. De tekst węr it om giet, stiet no boppe oan op it skerm. As it bygelyks om in pdf giet, kinne jo dęr fierder klikke.

Desimber 2022.
Út it Friesch Dagblad: In twa siden grut petear mei neef Sipke Huismans oer it gebrűk fan it frysk yn de tsjerke. Sjoch

Augustus 2021.
It nij űntdekte gręf fan de pake en beppe fan Pake Sipke. Sjoch

April 2021.
In link nei de side fan de buorren tsjinoer, dy't in part fan "it Kapteinshűs" ferhiere, Sjoch

Oktober 2020.
In nije link nei de webside fan myn skoansuster Wimmy Barf-van der Velde, mei prachtiche tekstylkeunst. Sjoch

Septimber 2020.
Aardiche weetsjes oer it űntstean fan Peazens-Moddergat. Sjoch

Augustus 2020.
De gręfstien fan Opa en Oma Dethmers. Sjoch

Augustus 2020.
In artikel yn "Braband Cultureel" oer Tilburg yn'e Earste Wrâldoarloch, węr Pake yn foar komt.   Tilburg

Juni 2020.
In artikel yn it histoarisk tiidskrift Fryslân fan Doeke Sijens. Sjoch

April 2020.
Zevenhoven.Foto's fan de tsjerke en pastorij. Artikels fan en oer Pake in it tsjerkeblęd.

April 2020.
Doetinchem. Foto's fan de pastorij. Artikels fan en oer Pake.

Desimber 2019.
Oanfolling fan Hessel M. Dethmers oer de sneinsręst.

Juny 2019.
In fryske advertinsje yn in Amsterdams tsjerkeblęd fan 1919. Sjoch

Juny 2019.
In link nei de "Beheerstichting Loaijingea", dy't it begraafplak fan Loaijigea beheart. Sjoch

Maart 2019.
In Memoriam ús leave Stien

Febrewaris 2019.
Ik ha in link makke nei Prepr, in produkt fan ús Jouko en syn bedriuw. Sjoch

Desimber 2018.
Sipke hat de puntsjes op'e i set. sjoch

Desimber 2018.
Nochris Koen Zondag. No oer Pake en de skoalle in Eanjum. sjoch

November 2018.
In műsoanwizer dy altyd maklik te finen is.    sjoch


Oktober 2018.
Ik ha myn webside befeilige. Meer ynformaasje.

Maaie 2018.
Nije genealogie websides taheake.  sjen.

Maart 2018.
As jo tinke dat jo nei in ferâldere webside sjoche, dan kin dat bęst wier węze.
Wolle jo dęr wat oan dwaan, klik dan hjirre.

Febrewaris 2017.
Pake Sipke is in skoft opnaam west yn it Eudokia sikehűs yn Rotterdam.
Hy hat der ferskate brieven skreaun dy’t jo hjir fine kinne.

Jannewaris 2016.
Yn 1977 haw ik in alternatyf plan betocht foar it Easterskelde yn Seelân en opstjoerd nei ferskate ynstânsjes. Jo kinne it sjen op de side efter myn foto en hjirre.

Oktober 2015.
In foto yn it Friesch Dagblad węr Pake tafallich op stiet. Sjoch

Febrewaris 2015.
Alwer een stik oer Pake yn de tiid fan de mobilisaasje fan 1914. Dizze kear yn "Geandewei", it tsjerkeblęd fan de PKN yn Fryslân. It is fan de hân fan de histoarikus Drs. Peter Dillingh, einredakteur fan it "Historisch tijdschrift GKN" en beliedsmeiwurker fan de CDA-Twadde Keamerfraksje. Lęs it hjirre
 
Jannewaris 2015.
De famylje relaasje tusken Pake Sipke en Jan Waterink.

Jannewaris 2015.
In krekt űntdutsen troufoto fan Pake en Beppe.

Desimber 2014.
Yn "De Sneuper", it tiidskrift fan de "Historische Vereniging Noordoost-Friesland" is  in fantastysk artikel útkommen fan de hand fan Kees Bangma. It giet oer Pake, die yn de tiid fan de mobilisaasje  fan 1914,  de Fryske soldaten yn Brabant besyket. Lęs it hjirre.

Augustus 2014.
Wy hawwe de eardere pastorije yn Eanjum oan de binnenkant besjoen.
Sjoch hjir in krease foto fan de gong, sawat yn de orizjinele steat.

Maart 2014.
Koen Zondag skriuwt yn it "Friesch Dagblad" in stik oer Pake syn gręf.

Desimber 2013.
Koen Zondag skriuwt yn it "Historisch tijdschrift GKN" in stik oer Pake en it Frysk.

November 2013.
Wil Wind-Flach en Hessel Huismans oer Opa Hessel en de sneinsręst.

Augustus 2013.
Mari-Joke Veenboer-Bakker reagearet op Wim mei een ferhaal oer it űntstean fan it hjoeddeiske Beyers Naude Gymnasium yn Ljouwert.

Augustus 2013.
Arlien Bakker reagearet op Wim: In aardiche oanfolling. Mei ek in ferhaal oer Opa Hessel die in keatswedstryd op snein fersteurde.

July 2013.
Wim Huismans die űndersyk yn Dokkum, Eanjum, Peazens en Moddergat.
It űntstean fan de Opa Hessel side. Mar ek nijs oer Pake Sipke.

Jannewaris 2013.
Koen Zondag skriuwt yn it "Friesch Dagblad" it brűken fan it frysk yn de tsjerke.